Obor informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách

 • PDF
 • Tisk
 • Email

Obor informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách

Obchodní akademie Břeclav ve spolupráci s Obchodní akademií Orlová – Lutyně (www.e-orlova.cz) se stala partnerem unikátního projektu.
Projekt spočívá ve využití e-learningu ve vzdělávání a umožní posluchačům získat odborné středoškolské vzdělání za 24 měsíců. Výuka bude probíhat on-line i off-line, studenti budou vyplňovat testy, účastnit se e-konferencí. Tato forma vzdělávání je vhodná i pro handicapované zájemce. Zúčastnit se budou moci zájemci o studium ze širokého okolí od 18 let věku.
Jedinou podmínkou k přijetí ke studiu je odpovídající hardwarové i softwarové vybavení.
V současné době se projekt nachází ve stadiu příprav, od března tohoto roku začne tzv. pilotní ověřování, jehož se zúčastní i současní studenti obchodní akademie. Budou-li všechny přípravy probíhat podle předpokladů, nová forma vzdělávání vstoupí do života ve školním roce 2008/2009.


Foto z výuky v "e-learningu"

Popis projektu

Informační a komunikační technologie přinesly nové široké možnosti pro využití ve vzdělávání. Především v distanční vzdělávací technologii mají své zásadní využití při tvorbě a používání multimediálních distančních opor, při komunikaci mezi vzdělávanými a vzdělavateli. Na vysokých školách je situace v tomto směru nepochybně dobrá, ale školy střední tuto formu vzdělávání dosud nerealizují. Až nový školský zákon umožňuje zařadit do vzdělávací nabídky distanční formu studia.
Pryč je doba, kdy zvyšování kvalifikace bylo vždy spojeno s desítkami hodin sezení na (mnohdy) nezáživných přednáškách, na které se navíc muselo dojíždět dle potřeb školících pracovníků. Trendem dneška je úspora nákladů, a to jak finančních, tak i časových. Proč tisknout výukové materiály, když si je každý účastník kurzu může prohlédnout on-line na internetu. Není třeba dojíždět do vzdáleného školícího střediska, když celou látku včetně doprovodných videosekvencí najdeme na internetu (či firemním intranetu) a případné dotazy můžeme s lektorem a svými kolegy probrat v elektronickém diskusním fóru. Elektronická forma vzdělávání přináší pozitiva i pro školitele – díky on-line testům má neustále přehled o kvalitě znalostí svých svěřenců a kdykoliv je může snadno kontaktovat.

Obor 63-41-M/040 Informatika v ekonomice je v současné době vyučován na 25 školách České republiky a funguje aktivní spolupráce při jeho inovaci. Rostoucí poptávka po zvyšování kompetencí v oboru informačních technologiích a zkušenosti autorů učebních dokumentů denní a dálkové formy studijního oboru nás vedli ke zpracování projektu, jehož cílem je vytvořit učební materiály v distanční podobě a nabídnout je prostřednictvím e-learningu jako distanční formu studia i v modulární podobě. Rozšířením přístupnosti tohoto oboru se zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce, jejich adaptabilita a zvýši se tak jejich zaměstnanost. Předpokladem úspěšnosti realizace projektu je široká spolupráce na úrovni středních škol zastupujících většinu krajů České republiky a také metodická role partnera projektu – Ostravské univerzity, s velkými zkušenostmi v oblasti distančního vzdělávání a e-learningu.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

V rámci opatření Zkvalitňování vzdělávání ve školách a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání projekt distanční formy studia
 • zavádí novou formu studia na středních školách
 • zlepšuje podmínky a zvyšuje příležitosti ke vzdělávání mládeže a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami
 • rozvíjí a realizuje nabídku vzdělávací nabídky služeb pro dospělé, kteří předčasně opustili vzdělávací systém nebo usilují o doplnění vzdělávání
 • umožňuje získat nebo změnit kvalifikaci
 • orientuje se na rozvoj klíčových kompetencí, podporující zaměstnatelnost a flexibilitu absolventů
 • usiluje o využívání aktivizujících a netradičních metod ve
 • přispívá k naplnění cíle Rozvoj dalšího vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách.
Jako velmi perspektivní se jeví také využití odborného a materiálně-technického potenciálu našich středních škol.

Vazba projektu na příslušné opatření programu

Realizace distančního vzdělávání v podmínkách střední školy vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy krajů ČR. Reaguje na naléhavou potřebu změnit orientaci vzdělávacího systému na řešení klíčových problémů – zaměstnanosti, sociální soudružnosti a maximálního rozvoje lidského potenciálu; to je základ těsného vztahu vzdělávání a trhu práce, nezbytnost zaručení rovnosti příležitosti, a především důsledek nové koncepce celoživotního učení.

Cíle projektu:

 • Vytvoření pracovního týmu pro zpracování edukačních materiálů.
 • Vytvoření systému distanční formy výuku oboru 63-41-M/040 Informatika v ekonomice.
 • Školení autorů a tutorů distančních opor.
 • Vytvoření vzdělávacích programů využívající netradiční aktivizující formy výuky podporující zájem o ekonomiku a informační technologie.
 • Zpracování vytvořených vzdělávacích programů v prostředí eLearningu a cílem jejich zpřístupnění cílových skupinách bez omezení v čase, místě a tempu vzdělávání.
 • Vytvoření sítě středních škol pro pilotní ověřování projektu spolu s vybudováním sítě center distančního vzdělávání oboru. Vybavení center edukačními materiály a informační technikou.
 • Další vzdělávací aktivity – workshopy, semináře a webové prezentace s cílem zvýšit povědomí občanů a významu.
 • Vytvoření školního vzdělávacího programu (ŠVP) oboru 63-41-M/040 Informatika v ekonomice.
 • Vytvoření vazby na výuku v příbuzných oborech.

Cílové skupiny

 • Osoby předčasné opouštějící vzdělávací systém
 • Zájemci o další vzdělávání realizované na SŠ a VOŠ
 • Zdravotně znevýhodnění

Přínos pro cílovou skupinu:

 • Účastníci vzdělávání dosáhnou vyšší kvality vzdělávání s doménou nových vzdělávacích postupů a informačních technologií.
 • Zvýšení flexibility absolventů modulárního systému na trhu práce.
 • Zvýšení tvůrčí aktivity v oblasti informačních technologií.
 • Zvýšení pozitivních postojů k sebevzdělávání.
 • Výsledkem bude profesní růst nebo rekvalifikace prostřednictvím jednotlivých výukových modulů.
 • Možnost rovného přístupu ke vzdělávání především pro zdravotně znevýhodněné účastníky.
 • Distanční forma – zvláště modulární – respektive individuální potřeby zájemců o vzdělání (čas, tempo, obsah).
 • Pro všechny zájemce o distanční vzdělávání budou organizovány konference a workshopy.
 • Získání dovedností používání nových aktivizujících vzdělávacích forem a prostředků – eLearningu.
 • Studenti Ostravské univerzity získají zkušenosti s distančním vzděláváním v podmínkách střední školy.

Zapojení cílových skupin:

 • Všichni zájemci o vzdělávání budou v jednotlivých regionech osloveni jednotlivými školami prostřednictvím:
  • Webových stránek
  • Nabídkovými letáky
  • Články v tisku
  • Dny otevřených dveří
  • Inzercí v úřadech práce
  • Inzercí v místních institucích a firmách
 • Zájemci z řad uchazečů předčasně opouštějících vzdělávací systém budou osloveni prostřednictvím spolupráce se zprostředkovateli úřadu práce a pracovníky sociálního oboru obecních úřadů.
 • Zdravotně znevýhodnění uchazeči budou kontaktováni prostřednictvím sociálního oboru obecních úřadů a svazů invalidů.
 • Studenti Ostravské univerzity budou osloveni v rámci pilotního ověřování metodiky a didaktiky výuky jednotlivých předmětů samotnými autory studijních opor.
 • Všechny cílové skupiny mohou využívat vytvořené sítě škol, které budou zapojeny do projektu s přístupem k informačních zdrojů a multimediálním databázím, workshopům a seminářům. Získali jsme zkušenosti se vzděláváním vybraných cílových skupin prostřednictvím dálkového studia oboru Obchodní akademie a organizováním akreditovaných nespecifických kurzů ve spolupráci s Úřadem práce Karviná. Máme zkušenosti s integrací zdravotně znevýhodněných studentů v denní i dálkové formě studia.

více informaci na http://distancne.obaka-orlova.cz

 

Zkuste hledání

Nová maturita

logocermat

Aktuality, novinky

Oficiální stránky školy (odkaz viz. níže)

http://www.spsbv.cz

Informace o příjimacím řízení zde